معرفی اعضای هیأت علمی گروه شیمی :

·         خانم دکتر ناهید حق نظری مدیرگروه

 

·         آقای دکتر کیوان قدرتی

 

·         آقای دکتر آرش باباخانیان
 

·         خانم دکتر مریم محمدی کیش

 

·        خانم دکتر شهین احمدی

 

·         خانم دکتر سرور صادقی

 

·         آقای دکتر فرهاد گل محمدی          

·         آقای دکتر قباد منصوری