معرفی اعضای هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر:

·         خانم مهندس مریم حبیبی  مدیر گروه

 

·         خانم مهندس بهارک حیدری

 

·         آقای مهندس رضا ابراهیم پوریان

 

·         آقای دکتر سعید فرضی

 

·         خانم مهندس مریم  رشیدپور

 

·         آقای مهندس ایوب آدینه وند